Gebruiksvoorwaarden

Welkom

Beste gasten,

Uw gezondheid en veiligheid zijn onze hoogste prioriteit. Wij verzekeren u dat wij aan alle voorschriften en eisen hebben voldaan en uiteraard ons uiterste best zullen blijven doen om ook in de toekomst aan die voorschriften en eisen te voldoen. Niets staat een onvergetelijk verblijf in de verschillende VAYA-resorts dus nog in de weg.

1. Toepassingsgebied en toepasbaarheid

VAYA Holding GmbH, gevestigd in 6060 Hall (Tirol), Oostenrijk (Schlöglstrasse 55), (hierna “de websitebeheerder” genoemd) bezit en exploiteert deze website (hierna “de website”). De website wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden aan de gebruiker (“u”) ter beschikking gesteld en “as is”. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden. De gebruiksvoorwaarden gelden in samenhang met het privacybeleid van de website. De websitebeheerder behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Alleen de huidige gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

2. Geen offerte

Deze website vertegenwoordigt geen juridisch bindend aanbod voor de pakketten/producten/kortingen/vaste tarieven en diensten die daar worden genoemd of geadverteerd.

3. Inhoud, links en aansprakelijkheid

Hoewel de websitebeheerder zijn best doet om ervoor te zorgen dat de inhoud van de website altijd correct en up-to-date is, treden er soms fouten op. De websitebeheerder geeft geen garanties of garanties (noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend) met betrekking tot de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. De websitebeheerder behoudt zich het recht voor om op elk moment naar eigen inzicht inhoud te wijzigen en/of te verwijderen. Verder worden er geen verklaringen of garanties gegeven met betrekking tot de beschikbaarheid van de website. De websitebeheerder is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit uw gebruik van de website (inclusief de inhoud) of uw onvermogen om de website te gebruiken, met uitsluiting van schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van de websitebeheerder. De websitebeheerder is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud van derden die toegankelijk zijn via een link op de website, en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die in verband daarmee zou kunnen ontstaan.

4. Intellectuele eigendom

De inhoud is onderworpen aan intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan de website-exploitant en blijft te allen tijde het exclusieve eigendom van de website-exploitant of zijn externe licentiegevers. De inhoud mag alleen worden gereproduceerd en/of gebruikt op een andere manier dan het normale bekijken en gebruiken van de website (tenzij dergelijk gebruik anderszins is toegestaan onder toepasselijke intellectuele eigendomsrechten) met de uitdrukkelijke toestemming van de websitebeheerder.

5. Geldigheid van deze gebruiksvoorwaarden

In het geval dat delen van deze gebruiksvoorwaarden niet of niet meer volledig voldoen aan het toepasselijke recht, blijven de inhoud en geldigheid van de rest van deze gebruiksvoorwaarden onaangetast.

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechters

Deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Oostenrijkse recht. De regionale rechtbank van Innsbruck is verantwoordelijk voor geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden.

7. Contactpersoon voor gebruikersvragen

Tijdens het gebruik van de website door de gebruiker verzamelt de websitebeheerder bepaalde gebruikersgegevens. Meer informatie over het verzamelen van deze gegevens vindt u in de privacyverklaring. Volgens de nieuwe AVG (= Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft u het recht om informatie te ontvangen over de van u verzamelde persoonsgegevens, om een correctie te verkrijgen, om verwijdering te vragen, om bezwaar te maken en om het recht op beperkte verwerking aan te vragen. Wij nemen uw zorgen zeer serieus. Als u een van de bovenstaande rechten wilt claimen, neem dan contact op met ons bedrijf via:

 

info@vayaresorts.com
+43 50 1256