Algemene voorwaarden voor evenementen, groepsreizen & MICE

  • Home
  • >
  • Algemene voorwaarden voor evenementen, groepsreizen & MICE

VAYA Resorts

Algemene voorwaarden voor evenementen, groepsreizen & MICE

Deze algemene voorwaarden (‘AV’) zijn van toepassing op evenementen, met name meetings, incentives, congressen en evenementen (MICE), als ook voor groepsreizen. Er is sprake van een groepsreis wanneer er 10 of meer kamers worden geboekt en wanneer er 20 of meer personen aan deelnemen.
Deze AV maken deel uit van de overeenkomst voor groepsreizen die met de organisator wordt gesloten, dan wel voor de verhuur van ruimten in een bedrijf van de VAYA Groep (hierna te noemen ‘hotel’) voor conferenties, diners en evenementen en voor alle diensten en prestaties die hiermee verband houden. Voor afwijkende voorwaarden is de schriftelijke vormvereiste en wederzijdse acceptatie nodig. De organisator is onderworpen aan deze AV, aan alle relevante handelsreglementen in de huidige geldige versie van de Oostenrijkse voorschriften voor de hotelbranche en aanvaardt door ondertekening de aansprakelijkheid voor de naleving ervan. Organisatoren in de zin van deze AV zijn zowel particulieren als ook ondernemers in de zin van art. 1 Konsumentenschutzgesetz (KSchG – vgl. Ned. Wet handhaving consumentenbescherming).

1. Afsluiting en inhoud van de overeenkomst

1.1. Het hotel brengt een schriftelijke offerte uit aan de organisator. De offertes van het hotel zijn steeds vrijblijvend. De overeenkomst voor een hotelverblijf komt tot stand zodra het hotel de schriftelijke acceptatie door de organisator ontvangt, voor zover de ontvangst van de acceptatie binnen de termijn ligt die in de offerte wordt vermeld, gerekend vanaf het tijdstip van verzending van de offerte door het hotel.

1.2. Een door de organisator gewenste wijziging in de overeenkomst (bijv. aanvullende evenemententechniek, branding, extra’s voor een evenement) komt pas tot stand wanneer de organisator de schriftelijke toestemmingsverklaring van het hotel heeft ontvangen, ongeacht het soort communicatie waarvan de organisator zich bedient om het verzoek tot een wijziging aan het hotel toe te sturen.

1.3. Als de klant / opdrachtgever niet de organisator zelf is, of wanneer de organisator een commerciële bemiddelaar of een verantwoordelijke voor de organisatie inschakelt, is laatstgenoemde samen met de organisator hoofdelijk aansprakelijk jegens het hotel voor alle verplichtingen die uit het contract voortvloeien.

1.4. Voor onderverhuur van de ruimten die ter beschikking worden gesteld, als ook het gebruik ervan voor doelen anders dan het overeengekomen evenement of accommodatie is de voorafgaande schriftelijke toestemming van het hotel vereist.

2. Gebreken in de uitvoering – aansprakelijkheid voor materiële schade

2.1. Als het hotel of personen voor wie het hotel verantwoordelijk is, inbreuk maken op verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie, zijn zij alleen aansprakelijkheid voor materiele schade die te wijten is aan opzet en grove nalatigheid.

3. Diensten

3.1. Het hotel verplicht zich de contractueel overeengekomen diensten te leveren. De organisator verplicht zich tot betaling van de bedragen voor de prestaties die met het hotel overeengekomen zijn (huur, verschuldigde bedragen voor maaltijden en drank, etc.). De overeengekomen bedragen zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting.

4. Aankomst en vertrek

4.1. De organisator kan geen aanspraak maken op de terbeschikkingstelling van bepaalde ruimten, tenzij het hotel de terbeschikkingstelling van bepaalde ruimten schriftelijk bevestigt.

4.2. De organisator kan vanaf 16.00 uur op de overeengekomen dag van aankomst beschikken over de geboekte ruimten. Hij kan geen aanspraak maken op een vroegere beschikbaarheid, tenzij hij dit schriftelijk is overeengekomen met het hotel.

4.3. Op de overeengekomen dag van vertrek moet het hotel uiterlijk om 10.00 uur weer over de ruimten kunnen beschikken. Daarna kan het hotel hem tot 18.00 uur het dagtarief voor de ruimte berekenen als vergoeding voor de schade die is ontstaan door het langere gebruik van de ruimte, vanaf 18.00 uur geldt het volledige tarief voor de accommodatie.

5. Gegarandeerd aantal deelnemers

5.1. Het hotel heeft tot uiterlijk 14 werkdagen voor de dag van aankomst een opgave nodig van het exacte aantal deelnemende personen, alsook een actuele lijst van kamers en namen. Een volledige lijst van namen moet aan het hotel worden toegestuurd met vermelding van de volgende informatie: voornaam, achternaam, nationaliteit, datum van aankomst en vertrek, speciale wensen van de gasten. Op gewijzigde lijsten van namen moeten wijzigingen steeds als zodanig worden aangegeven.
Als hieraan geen gehoor wordt gegeven, accepteert het hotel geen aansprakelijkheid voor de gewenste accommodatie en houdt zich het recht voor de organisator een vergoeding voor de vertraging van
€ 1.000,00 per dag in rekening te brengen. Het exacte aantal deelnemers moet worden meegedeeld aan de manager van het hotel en deze dient de opgave schriftelijk te bevestigen. Dit aantal is dan het gegarandeerde minimale aantal deelnemers en zal in ieder geval aan de organisator in rekening worden gebracht. Dit aantal is ook de berekeningsgrondslag voor alle geboekte diensten. Als er meer personen deelnemen, is het daadwerkelijke aantal personen de berekeningsgrondslag.

6. Annulering van groepsreizen en evenementen

6.1. Voor groepsreizen en evenementen kunnen afzonderlijke annuleringsvoorwaarden worden overeengekomen, die voortvloeien uit de overeenkomsten en die in het geval van afwijking van de AV voorrang hebben. Alle boekingen, annuleringen en wijzigingen (bijv. wijziging van namen, wijziging van tijd van aankomst of vertrek, etc.) moeten zonder uitzondering schriftelijk worden gemeld. Het is onze medewerkers niet toegestaan telefonische toezeggingen te doen over wijzigingen en annuleringen.

7. Annuleringsvoorwaarden bij annulering van kamers voor groepsreizen door de organisator

7.1. Voor groepsreizen zijn groepstarieven mogelijk die gelden bij boekingen vanaf minimaal 10 kamers per nacht. Als het aantal kamers per nacht wordt teruggebracht tot minder dan 10 kamers, houdt het hotel zich het recht voor het actuele dagtarief te berekenen in plaats van het overeengekomen groepstarief.

7.2. De organisator kan het kamercontingent wijzigen op de volgende voorwaarden:
• tot 100% van het contingent tot 90 dagen voor de dag van aankomst
• tot 10% van het resterende contingent tot 30 dagen voor de dag van aankomst

a. Annuleringen door de organisator die de hierboven genoemde percentages overschrijden en/of later worden gedaan, zijn alleen mogelijk door betaling van een vergoeding ten bedrage van 100% van de kosten voor het gehele verblijf. Dit geldt ook voor kamers waarvan geen gebruik wordt gemaakt, no-show en vervroegd vertrek.

b. De organisator wordt geacht geen gebruik te hebben gemaakt van een kamer wanneer de aangekondigde gast op de dag van boeking niet tot uiterlijk 18.00 uur de kamer heeft betrokken, er geen later tijdstip van aankomst werd medegedeeld of als een gast voortijdig uit de kamer vertrekt.

c. Het hotel moet schriftelijk en tijdig op de hoogte worden gesteld van alle annuleringen. Het hotel moet de annuleringen bevestigen.

8. Terugtreding van het hotel

8.1. Ongeacht andere wettelijke rechten om het contract op te zeggen, heeft het hotel het recht tot opzegging van de overeenkomst die is aangegaan met de organisator,

8.1.1. als de organisator de overeengekomen vooruitbetaling niet voldoet door een schriftelijke kennisgeving van opzegging van de overeenkomst waarbij een uitstelperiode van één (1) week wordt vastgesteld met de kanttekening dat de overeenkomst bij niet betalen binnen deze termijn wordt opgezegd;

8.1.2. als het hotel door overmacht (bijv. aardbeving, oorlog, terroristische aanslag, stormschade, brand, etc.) of andere omstandigheden waarvoor het niet verantwoordelijk is, niet kan voldoen aan de overeenkomst, los van het feit of het hotel alleen al op grond van deze gebeurtenissen ontbonden is van de plicht tot nakoming van de overeenkomst;

8.1.3. als er evenementen worden geboekt onder misleidende en onjuiste opgave van essentiële feiten, bijvoorbeeld over het doel van het evenement of over de organisator;

8.1.4. als het hotel gegronde reden heeft aan te nemen dat het evenement het soepele verloop van de bedrijfsactiviteiten stoort, de veiligheid en/of het publieke aanzien van het hotel of de VAYA Groep in gevaar brengt, zonder dat te wijten is aan de controle of organisatie van het hotel of de VAYA Groep.

8.2. Het hotel moet de organisator schriftelijk in kennis stellen van de terugtreding.

8.3. Aan een terugtreding van het hotel volgens punt 8.1 kan de organisator geen rechten op schadevergoeding door het hotel of de VAYA Groep ontlenen.

9. Terugtreding van de organisator

9.1. Door de annuleringskosten te voldoen is de organisator gerechtigd tot terugtreding van de overeenkomst.

9.2. De organisator moet het hotel schriftelijk in kennis stellen van de terugtreding van de overeenkomst.

9.3. Afhankelijk van de ontvangst van de verklaring van terugtreding door het hotel, zijn de volgende annuleringstarieven van toepassing:

9.3.1. Tot 90 dagen voor de datum van het evenement of de dag van aankomst van de groep zijn er geen kosten verbonden aan de annulering van het geboekte evenement.

9.3.2. Tot 30 dagen voor de datum van het evenement (de dag van aankomst van de groep) worden bij annulering van ruimten voor conferenties, diners en andere evenementen 90% van de overeengekomen huurtarieven in rekening gebracht. Het contractueel overeengekomen deelnemersaantal kan zonder kosten met 10% worden verminderd.

9.3.3. Bij latere annuleringen, of wanneer het hierboven genoemde percentage wordt overschreden, worden voor geannuleerde ruimten en kamers 100% van de overeengekomen huurtarieven en voor niet verschenen deelnemers 100% van de verwachte omzet van maaltijden en dranken berekend. Bij de boeking van een vast dagtarief voor conferenties wordt in geval van vertraging of overschrijding 100% van het dagtarief per persoon berekend.

9.4. Verdere schadeclaims van het hotel op grond van de terugtreding van de organisator van de overeenkomst blijven door de betaling van de annuleringskosten onaangetast.

9.5. De omzet voor maaltijden en dranken wordt berekend met de volgende formule: prijs voor maaltijden x aantal personen. Als er voor het menu nog geen prijs overeengekomen was, is het meest voordelige viergangenmenu de basis voor de lopende offerte voor het evenement.

9.6. Gedeeltelijke teruggave/annulering van kamers: zie annuleringsvoorwaarden bij punt 7.

9.7. Als organisator en hotel voor de accommodatie een vast tarief (‘flat rate’) voor een bepaald kamercontingent overeenkomen, is een vermindering van het te betalen tarief in het geval van geen gebruik van het kamercontingent door de KLANT in ieder geval uitgesloten, en daarmee ook in het geval van een annulering van minstens 90 dagen voor de datum van het evenement of de dag van aankomst.

10. Verschuiving van data door de organisator

10.1. Tenzij later een andere regeling wordt getroffen, wordt een verschuiving van data voor een evenement of groepsreis (data, kamercontingent, locatie) gezien als terugtreding van de organisator met de daaruit voortvloeiende juridische gevolgen (annuleringskosten).
10.2. Als het hotel de mogelijkheid heeft te plannen en als een verschuiving van de data tot maximaal 8 maanden na de oorspronkelijke overeengekomen datum mogelijk is, is de organisator, als voor hem de verschuiving acceptabel is, verplicht tot betaling van de volgende, afwijkende annuleringskosten:
20% van de oorspronkelijk kosten van de accommodatie (kamers),
50% van de oorspronkelijk overeengekomen huur van ruimten (voor conferenties, diners en evenementen).
Bovendien is de organisator verplicht om, met uitzondering van, onder voorbehoud van de annuleringskosten, ook de kosten volledig te vergoeden die derden hebben gemaakt (bijv. aan leveranciers, bands, voor speciale producten die om technische redenen niet voor andere doeleinden bruikbaar zijn).
10.3. In het geval van een verschuiving is de organisator verplicht om, afgezien van de annuleringskosten, ook een aanbetaling te doen van 80% van het totale bedrag voor evenement of groepsreis binnen 21 dagen na ontvangst van de bevestiging van het hotel met betrekking tot de verschuiving van de data. Een verschuiving naar een ander seizoen kan, voor wat betreft het overeengekomen bedrag voor de oorspronkelijke data, tot een verhoging van de eindprijs voeren.
10.4. De organisator kan geen rechten voor verder uitstel ontlenen aan bijzondere afspraken die tussen de organisator en het hotel zijn gemaakt om redenen van coulance, die afwijken van deze AV met betrekking tot de verschuiving van data voor een evenement of groepsreis.

11. Wijziging van het deelnemersaantal en de data voor evenementen

11.1. Het contractueel overeengekomen aantal deelnemers is bepalend. De organisator is verplicht wijzigingen in het deelnemersaantal onverwijld door te geven aan het hotel. Bij afwijkingen van meer dan 15% heeft het hotel het recht de overeenkomst op te zeggen. In dit geval verplicht de organisator zich tot betaling van de annuleringskosten die op het tijdstip van kennisgeving van kracht zijn.
11.2. De organisator moet het hotel minstens 14 werkdagen voor het begin van het evenement in kennis stellen van het definitieve deelnemersaantal. Dit deelnemersaantal is de berekeningsgrondslag voor het bedrag dat verschuldigd is voor de diensten van het hotel.
11.3. In het geval van een overschrijding van het definitieve deelnemersaantal wordt het bedrag voor het daadwerkelijke aantal deelnemers berekend.
11.4. Het hotel houdt zich het recht voor andere ruimten dan de contractueel overeengekomen ruimten voor het evenement ter beschikking te stellen, als de terbeschikkingstelling van een andere ruimte, rekening houdende met de belangen van het hotel, voor de organisator acceptabel is.
11.5. Als de overeengekomen begin- en eindtijden van het evenement worden gewijzigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het hotel, heeft het hotel het recht de extra kosten voor diensten aan de organisator in rekening te brengen.

12. Berekening van dranken

12.1. Als er niet anders is overeengekomen, worden alle dranken afgerekend volgens daadwerkelijk verbruik.

13. Maaltijden en dranken waarvoor de organisator zelf zorgdraagt

13.1. Voor het zelf verzorgen van maaltijden en dranken is de uitdrukkelijke toestemming van het hotel vereist. Het hotel kan hiervoor een vast tarief (‘kurkgeld’) berekenen.

14. Technisch werk

14.1. Als er voor het evenement technische werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door externe bedrijven, zal het hotel de kosten die hierdoor ontstaan doorberekenen aan de organisator.

15. Muziek

15.1. Als de organisator een evenement met muzikale optredens plant, is hij verplicht het hotel tijdig in kennis te stellen over de bijzonderheden. De vereiste aanmelding voor wat betreft AKM (vgl. Buma/Stemra) en vermakelijkheidsbelasting moet door de organisator tijdig worden gedaan. De organisator verplicht zich het hotel de bevestigde formulieren uiterlijk een week voor het evenement te doen toekomen. In ieder geval zal het hotel worden gevrijwaard en schadeloos gesteld voor alle aanspraken van derden.

16. Versieringen

16.1. De organisator is verplicht het hotel in kennis te stellen over het geplande aanbrengen van versieringen of andere decoratieve voorwerpen en hiervoor schriftelijk toestemming te vragen. De installatie of het aanbrengen moet worden uitgevoerd door vakkundig personeel en daarnaast moeten alle brandvoorschriften worden nageleefd. De ruimten voor het evenement mogen niet worden beschadigd. Alle kosten die verband houden met het aanbrengen en opruimen van versieringen zijn voor rekening van de organisator.

17. Huurtarieven voor ruimten

17.1. De overeengekomen huurtarieven voor ruimten hebben uitsluitend betrekking op het beschikbaar stellen van ruimten en meubilair. Voor alles wat verder ter beschikking wordt gesteld of verdere diensten worden afzonderlijke vergoedingen berekend.

18. Aansprakelijkheid van de organisator

18.1. De organisator is aansprakelijk voor beschadigingen die worden veroorzaakt door zijn gasten, medewerkers of personen die in zijn opdracht handelen. Eventueel kan het hotel verlangen dat de organisator een passende verzekering afsluit.

18.2. Voor zover het hotel op wens van de organisator technische of andere voorzieningen van derden betrekt, handelt het hotel uitsluitend in naam, op volmacht en voor rekening van de organisator. De organisator is ten opzichte van derden aansprakelijk voor een zorgzame omgang met en een correcte teruggave van de voorzieningen. Hij vrijwaart het hotel van alle aanspraken van derden wat betreft het gebruik van de voorzieningen.

19. Aansprakelijkheid van het hotel

19. 1. Het hotel is aansprakelijk voor schaden die een gast lijdt als de schade te wijten is aan de exploitatie en het hotel of personen waarvoor het aansprakelijk is verantwoordelijk zijn voor deze schade. Aansprakelijkheid voor schade te wijten aan een geringe mate van nalatigheid is echter uitgesloten.

19.2. Het hotel is volgens de wettelijke bepalingen (art. 970 e.v. ABGB, vgl. Burgerlijk wetboek) aansprakelijk voor eigendommen van gasten, voor zover het hotel niet kan aantonen dat de schade niet te wijten is aan het hotel, noch een van de werknemers, noch aan mensen van buiten die toegang hebben tot het hotel. Er is slechts dan sprake van aansprakelijkheid als de eigendommen werden overhandigd aan het hotel of aan personen die daartoe gemachtigd werden door het hotel, of naar een plek werden gebracht die deze personen hebben aangewezen of die daartoe bestemd was. De aansprakelijkheid is beperkt tot € 1.100,00, voor zover de eigendommen niet bij het hotel in bewaring werden gegeven of wanneer de schade niet werd veroorzaakt door het hotel of de medewerkers. Voor kostbaarheden, geld en waardepapieren is het hotel ten hoogste aansprakelijk voor een bedrag van € 550,00. Voor hogere schades is het hotel alleen dan aansprakelijk als het deze zaken in bewaring heeft genomen met kennis over de toestand ervan, of wanneer het hotel of werknemers de schade hebben veroorzaakt. Het bewaren van kostbaarheden, geld en waardepapieren kan worden geweigerd als het aanmerkelijk waardevollere voorwerpen betreft dan gasten van het hotel normalerwijze in bewaring geven. De beperking van aansprakelijkheid volgens punt 19.1 is ook van kracht in samenhang met de aansprakelijkheid voor voorwerpen die worden meegebracht.

19.3. De gast maakt voor eigen risico gebruik van ondergrondse parkeergarage en skikelder. Het hotel is niet aansprakelijk voor diefstal van geparkeerde voertuigen en ook niet voor de diefstal van voorwerpen uit geparkeerde voertuigen. Het hotel is niet aansprakelijk voor de beschadiging van geparkeerde voertuigen. Het hotel is niet aansprakelijk voor beschadigingen te wijten aan weersinvloeden (zoals regen, smeltwater of overstromingen), bijvoorbeeld in de parkeergarage.

19.4. Het hotel is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van skiuitrustingen die niet beveiligd waren met de voorziening die daarvoor bestemd is.

20. Opzegging door het hotel

20.1. Het hotel heeft het recht de contractuele relatie te allen tijde te beëindigen als het evenement of de groepsreis het ongestoorde bedrijf in gevaar brengt, een bedreiging is voor de reputatie en veiligheid van het hotel, als overeengekomen vooruitbetalingen niet tijdig worden uitgevoerd en/of in gevallen van overmacht. In dergelijke gevallen (behalve in het geval van overmacht) is het hotel gevrijwaard van schadeclaims.

21. Diensten, tarieven, betalingen, compensatie

21.1. Alle tarieven zijn inclusief alle belastingen en heffingen (afgezien van de wettelijke plaatselijke belasting in de plaats waar het hotel is gevestigd) en gelden tot nader order.

21.2. Het hotel heeft de verplichting de diensten te leveren die de organisator heeft geboekt en die het hotel heeft toegezegd te leveren.

21.3. De organisator is verplicht de overeengekomen of gebruikelijke tarieven te betalen die het hotel rekent voor deze en verdere diensten waarvan gebruik is gemaakt. Dit geldt ook voor diensten waartoe hij opdracht heeft gegeven en voor uitgaven door het hotel aan derden, met name voor vorderingen van auteursrechtenorganisaties. Bovendien is de organisator verantwoordelijk voor de betaling van alle maaltijden en dranken die de deelnemers aan het evenement of gasten hebben besteld en voor alle overige kosten die zijn veroorzaakt door deelnemers of gasten. Dit geldt ook als de gasten werden geboekt als ‘zelf betalende gasten’.

21.4. De overeengekomen prijzen zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting en kunnen worden aangepast in geval van wijzigingen. Als er tussen afsluiting van de overeenkomst en evenement of dag van aankomst een periode van vier maanden ligt, en als de tarieven die het hotel over het algemeen rekent voor dergelijke diensten, kan de contractueel overeengekomen prijs redelijkerwijs, maar met ten hoogste 5%, worden verhoogd.

21.5. Facturen van het hotel zonder vervaldatum zijn betaalbaar zonder aftrek binnen 14 na ontvangst van de factuur. Het hotel heeft het recht openstaande vorderingen te allen tijde op te eisen en onmiddellijke betaling te verlangen. In geval van te late betaling heeft het hotel het recht om de geldende wettelijke achterstandsrente te berekenen, momenteel 9,2% boven de basisrentevoet of, als de organisator niet verantwoordelijk is voor de vertraagde betaling of een consument is, een achterstandsrente te verlangen van 4% op jaarbasis. Het is aan het hotel aan te tonen dat er een hogere schade is ontstaan.

21.6. Bij betalingen van bedragen van meer dan € 5.000 via systemen zonder contant geld (bijv. kredietkaart of bankkaart) brengt het hotel de organisator de extra ontstane kosten (transactiekosten) in rekening met een forfaitair bedrag van 5% van het factuurbedrag. Dit bedrag kan ook later en afzonderlijk in rekening worden gebracht.

21.7. Het hotel is te allen tijde gerechtigd een passende aanbetaling te verlangen. De hoogte van de aanbetaling en de betaaldata kunnen schriftelijk in de overeenkomst worden overeengekomen.

21.8. De organisator kan een vordering van het hotel alleen verrekenen in geval van insolvabiliteit van het hotel of met een vordering die door een rechtbank is erkend of die in rechte verband houdt met de aansprakelijkheid van de organisator.

22. Bevoegde rechtbank

22.1. Het Landesgericht Innsbruck is de uitsluitend bevoegde rechtbank voor onderlinge handelstransacties. Bovendien heeft het hotel het recht vorderingen in te dienen bij elke andere rechtbank die ter zake en ter plaatse bevoegd is. Als de organisator een consument is met woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats in Oostenrijk, kunnen vorderingen tegen de organisator alleen worden ingediend bij de rechtbank die bevoegd is voor de woonplaats, de gewone verblijfplaats of de plaats van tewerkstelling van de organisator. Als de organisator een particulier is met woonplaats in een andere lidstaat van de EER of in Zwitserland, is uitsluitend de rechtbank met bevoegdheid voor de woonplaats van de organisator de ter zake en ter plaatse bevoegde rechtbank voor vorderingen tegen de organisator.

23. Plaats van uitvoering

23.1. Plaats van uitvoering is de plaats van vestiging van het hotel.

24. Recht

24.1. Uitsluitend het Oostenrijkse recht is van toepassing, met uitsluiting van de collisieregels van het internationaal privaatrecht.

25. Schriftelijke vorm

25.1. Als schriftelijk (schriftelijke vormvereiste) gelden ook verklaringen van een partij die aan de andere partij in de vorm van een e-mail of in tekstvorm als bijlage (bijv. een Pdf-bestand) bij e-mails of per fax worden toegestuurd.

VAYA Resorts

Service at the highest level, excellent locations in the premier resorts throughout Austria. Typical VAYA design with the highest quality furnishing and the use of wood, glass and leather characterize the VAYA Resorts. With many different accommodation types and categories to choose from, there is something for everyone, stunning wellness areas and the lifestyle restaurant VAYA Bar & Grill all complement a wonderful stay.

See more

VAYA Apartments

The equipment of our exclusive VAYA apartments leaves nothing to be desired. They are available in many different sizes and configurations. Thanks to the integrated kitchen with a dining area, allow you to spend your holidays how you like in your own time. A number of additional services are available on request such as a bread and pastry morning delivery service.

See more

VAYA Unique

Exceptional service, highest quality in every area and unique design characterize VAYA Unique. Its unique location makes it just as special as its facilities. In addition to culinary delights, you will also experience wellness at its best at VAYA Unique. VAYA Unique is special – just like you.

See more